УКАЗАТЕЛЬ БОЛЕЗНЕЙ ЗДЕСЬ  КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА ЗДЕСЬ

Интересное в сети

Дополнительное меню

 • Главная страница
 • Топ новости


  Реклама


  Интересное в сети

  Двигатели Land Rover Доставка з/ч в регионы РФ. AIR-bag. Продажа и ремонт.

  Реклама


  Украинская Баннерная Сеть

   

  Валерьяна лекарственная

  автор: admin | Просмотров: 8401 |Дата: 8-03-2011, 11:03
  Валер'яна лікарська (валеріана аптечна) - Уа1епапа отЛсшаНз Ь. Українська назва - валер1ана лшарська. На-рідні назви - б! Сові зьлля, грудовка, кадило, мар1ян, одо-лян, чортові зшля; ароматнік, веснянки, маун, балдріан "бал-дирь, земляний ладан, каташнік, козелок, котячий корінь, ладо-, Іваниця, гарячковий корінь, очний корінь, оверьян, горобина, Стоян, чемер.
  Сімейство валеріанові - Уа1епапасеае.
  Під назвою валеріана лікарська об'єднують не ¬ скільки видів Валер'ян: валеріану пагононосної - V. 51о1о-пЦега Сгегм., Що виростає на вологих луках, по Сирова ¬ критим місцях в лісах і чагарниках; її кореневище розвиває довгі підземні пагони, листя не прозорі; валеріану українську - V '. ісгаМса Оет., яка зустрічається по опушен-кам лісів, має довгі підземні пагони і просвічуючи-ющиеся листя; валеріану болотну-V. ра1і51г1в Кг., вироб-розтануть по болотах і болотистих місцях; кореневище без пагонів, листя з нижнього боку опушені; валеріану рус-ську - V. го851са Згшгп., що виростає з суходільних луках, стінним схилах, серед чагарників; кореневище без по-бегів, листя з 6-10 парами листочків, вкритих знизу корот ¬ кими щетинками; валеріану блискучу - V. пШйа Кг., про ¬ ізрастающую по заливних лугах, узліссях заливних лісів; кореневище без пагонів, а стеблові листки з 6-7 парами лис-точкою, покритих з нижньої сторони нечисленними корот-кими щетинками.
  Всі перераховані види валеріани - багаторічні травяніс-ті рослини з короткими кореневищами і прямостоячими стьоб-лями заввишки 30-100 см. Листки непарноперисті, з 4-12 па ¬ рами бічних листочків; листочки довгасті, ланцетні, яйцеподібно-ланцетні або ланцетно-лінійні ( рис. 6).
  Квітки дрібні, блідо-рожеві, зібрані в розгалужені верхівкові суцвіття. Цвітуть у червні - липні.
  Плоди - • сім'янки з перисто-волосистим чубком на верхівки.
  Райони збору - всі області Полісся, Лісостепу і Кар ¬ пат. На півдні - по долинах річок.
  Збирають кореневища разом з невідділеними прідаточ ¬ вими корінням. Заготівля проводиться восени (кінець серпня - вересень) до відмирання надземних частин рослини.
  Техніка збору та сировинної обробки. Дікорас ¬ тущую валеріану викопують лопатами або вилами, не підрив ¬ зая коренів. Стебла відрізають по можливості ближче до докорінно ¬ вищу. Потім коріння очищують від землі, миють у холодній воді в плетених кошиках, ріжуть на частини вздовж кореневища і під ¬ сушівают на відкритому повітрі або під навісом протягом 1 - 2 днів. Просохлі зверху коріння досушують у сушарках, в про ¬ топившихся охололи печах або в добре провітрюваному при ¬ міщенні.
  У процесі сушіння сировина набуває своєрідний запах,
  18
  відсутній у свіжозібраних коренів. Сушити та зберігати валеріану треба в приміщенні, не доступному для кішок, про-лишнього це рослина, що гризуть і розтягують корені.
  Зберігання. Зберігають валеріану в сухому, провітрюваному приміщенні в добре закритих ящиках або бляшанках, на скла-дах - в тюках і стосах, окремо від інших лікарських рас-тений, що сприймають запах валеріани або передавальних їй свої запахи. Термін зберігання 3 роки.
  Склад та застосування. У кореневищах і коренях ва ¬ лерьяни містяться ефірне валеріанової масло, алкалоїди Валерії і хатанін, мурашина, оцтова, валеріанової, ізо-валеріанової і яблучна кислоти, крохмаль, цукор, смолисті, дубильні та інші речовини.
  Валер'яна найбільш популярне лікарська рослина. Незважаючи на давність застосування, валеріана вивчена ще не-достатньо і немає єдиної думки щодо терапевтичної дії окремих хімічних речовин, що входять до складу цієї рослини. Має заспокійливу дію на віз ¬ спонуканням нервову систему. Застосовується при нервовому впли ¬ шення, безсонні, неврозах серцево-судинної системи та інших нервових хворобах у вигляді водного настою (10 г на 200 г води) або різних галенових препаратів. Входить до складу УЗПО ¬ коітельних чаїв, вітрогінних і шлункових.
  Valerian drug (pharmacy valerian) - Ua1epapa otLsshaNz b. Ukrainian name - valer1ana lsharska. On-native title - b! Board zllya, grudovka, censer mar1yan, SLC-liang, devil's zshlya; aromatnik, freckle, Maun, baldrian "Ball-dyr, earthy incense katashnik, tragus, cat's root, Lado, Nitzan, febrile root intramural root overyan, pock, stood chemer.
  Valerian family - Ua1epapaseae.
  Under the name valerian drug united not ¬ how many species Valerian: Valerian pobegonosnuyu - V. 51o1o-pTsega Sgegm. Growing in wet meadows, cheeses ¬ Tym places in forests and shrubs, it develops a long underground rhizome shoots, leaves are not transparent; Valerian Ukrainian - V '. isgaMsa Oet. that occurs in pubescent-kam forests, has long underground runners and prosvechiva-yuschiesya leaves, valerian marsh-V. ra1i51g1v Kr., an-creasing the swamps and marshy places; rootstock without shoots, leaves from the bottom of the pubescent; Valerian Rus-ical - V. go851sa Zgshgp., growing on upland meadows, and wall slopes, among shrubs; rhizome without racing in the leaves with 6-10 pairs of leaflets covered with lower short ¬ Kimi setae; Valerian brilliant - V. pShya Kr., pro ¬ izrastayuschuyu on flooded meadows, edges of flooded forests; rootstock without shoots, and cauline leaves with 6-7 pairs of fox-point, covered the underside of the few short-Kimi bristles.
  All of these types of valerian - perennial travyanis-Tide Plants with short rhizomes and erect, film-lyami height of 30-100 cm Leaves imparipinnate, with 12.4 na ¬ ramie lateral leaflets, leaflets oblong, lanceolate, ovate-lanceolate or lanceolate-linear ( Fig. 6).
  The flowers are small, pale pink, gathered in branched apical buds. Bloom in June - July.
  Fruits - • achenes with pinnately fibrous tuft on the vertex hushke.
  Assembly areas - all areas of Polesie, steppe and Kar ¬ Pat. In the south - along the river valleys.
  Collect rhizome with unseparated pridatoch ¬ GOVERNMENTAL roots. Harvesting is performed in the autumn (late August - September) to the withering away of the aboveground plant parts.
  Technique for collecting and processing raw materials. Dikoras ¬ tuschuyu Valerian dug with shovels and pitchforks, no sublattice ¬ Zai roots. Stems are cut as close to the root ¬ vischu. Then, the roots cleaned from the ground, wash in cold water in a wicker basket, cut into pieces along the rhizomes and under ¬ sushivayut outdoors or under cover for 1 - 2 days. Dried roots of the above finally dried in the dryer, in pro ¬ topivshihsya cooled furnace or in a well ventilated to ¬ substituted.
  In the process of drying of raw materials becomes a kind of smell
  18
  absent in freshly roots. Dried and stored indoors Valerian should not accessible to cats, denoted by distorting this plant, gnawing and take away the roots.
  Storage. Valerian store in a dry, ventilated area in tightly closed boxes or tins for dumping on-dah - baled and baled separately from other drug distribution er plants, perceiving the smell of valerian or send her their odors. Shelf life 3 years.
  The composition and application. In the rhizomes and roots of wa ¬ leryany contains valerian essential oil, alkaloids, and Valerie hatanin, formic, acetic, valerian, valerian, and iso-malic acid, starch, sugar, resin, tannins and other substances.
  Valerian is the most popular medicinal plant. Despite the remoteness of the application, valerian has been studied is not enough and there is no consensus on the therapeutic effects of individual chemicals that make up this plant. Has a calming effect on the possibility ¬ excited nervous system. It is used for nerve excitation ¬ tation, insomnia, nervousness of the cardiovascular system and other nervous diseases in the form of water infusion (10 g per 200 g of water) or various herbal medicines. Included in the AFS ¬ koitelnyh teas, carminative and gastric. Вся необходимая информация о воспалительные заболевания зубов находиться в ашей энциклопедии народной медицины. шаблоны для dleскачать фильмы
   
   
  Другие новости по теме:
 • Вахта трілістной
 • Василек синий
 • Арніка гірська
 • Алтей лікарський
 • Аир болотный
 • Комментарии (0)  Распечатать
  «На нашем сайте вы найдете множество рецептов от различных заболеваний, сможете узнать подробней о Валерьяна лекарственная, а также изучить народные методы Валерьяна лекарственная лечения. »
   

  Реклама

  1

  РЕКЛАМА

  2

  Реклама


 • Реклама


 •  Народная медицина - народные средства и рецепты от всех болезней! mediki.in.ua 2009-2018 g.   Все материалы на сайте взяты из открытых источников. Все права на публикуемые текстовые материалы принадлежат их владельцам, и администрация не несет ответственность за их использование.     Rambler's Top100
  В энциклопедии присутствует травник, в которых есть необходимые лекарственные травы, лекарственные растения, есть траволечение. На сайте собрвны народные рецепты, народные средства от многих болезней. Также присутствует нетрадиционная медицина, профилактика заболеваний, есть все необходимые народные рецепты, бабушкины рецепты. Все это Вы сможите найти у нас для лечение заболеваний. Ведите здоровый образ жизни. У нас не только Интересное в сети, Топ новости, Реклама.